Tietosuojaseloste

 1. Rekisterinpitäjä

Dom Mikkeli Oy
Porrassalmenkatu , 50100 Mikkeli

Y-tunnus 2795768-9

info@dommikkeli.fi

 1. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Etunimi Sukunimi, etunimi.sukunimi@dommikkeli.fi, p 000 111 2222

 1. Tietosuojavastaava

Dom Mikkeli Oy:n tietosuojavastaavana toimii etunimi sukunimi, etunimi.sukunimi@dommikkeli.fi, p 000 111 2222

 1. Rekisterin nimi

Dom Mikkeli Oy:n tuottamien ja ylläpitämien palveluiden yleinen tietosuojaseloste.

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten Dom Mikkeli Oy:n  ylläpitämissä palveluissa. 

Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa käytetä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu. Henkilötietoja kerätään vain ennalta sovitulla tavalla, joka on tehty asiakkaille selväksi ennen tietojen keräämistä ja heiltä on kerätty todistettavissa oleva suostumus tietojen keräämistä ja käsittelyä varten.

Dom Mikkeli Oy kerää, tallentaa ja käyttää henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti rekisterin ylläpitäjänä  tarjotakseen ja kehittääkseen omia tuotteitaan (verkkopalvelut, mobiilisovellukset, palautejärjestelmät, lomakejärjestelmät jne). Tämän tietosuojaselosteen piiriin kuuluvat kaikki Dom Mikkeli Oy:n tuottamat ja ylläpitämät palvelut,  joita käyttämällä annat suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn, hyödyntämiseen ja mahdolliseen luovuttamiseen.  

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri pitää sisällään Dom Mikkeli Oy:n ylläpitämissä palveluissa kerättyä henkilötietoa, joita ovat  palvelusta riippuen jokin tai jotkin seuraavista: etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, syntymäaika, asioinnin kohde sekä palveluiden käyttöön liittyviä indikaattoritietoja kuten esim. asioinnin syy, asunnon pinta-ala tai asumismuoto.

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Dom Mikkeli Oy on tehnyt päätöksen olla luovuttamatta hallussa olevia tietoja kolmansille osapuolille tai automaattisesti muille Dom Mikkeli Oy:n kumppaneille. Dom Mikkeli Oy luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tiedot osoitetulle osapuolelle, jos asianomainen pyytää Dom Mikkeli Oy:tä toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii Dom Mikkeli Oy:tä luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon Dom Mikkeli Oy:n hallussa olevasta tietokannasta.

 1. Tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

Dom Mikkeli Oy on tehnyt päätöksen olla siirtämättä Dom Mikkeli Oy:n hallussa olevia tietoja automaattisesti kolmansiin maihin tai kansainväliselle järjestölle. Dom Mikkeli Oy luovuttaa yksittäistapauksessa tiedot kolmansiin maihin tai kansainväliselle järjestölle, jos asiakas tai sidosryhmä on tähän tarkoitukseen antanut Dom Mikkeli Oy:lle mandaatin toimia edellä mainitulla tavalla jaDom Mikkeli Oy on yhdessä tietosuojavastaavan sekä Suomen tietosuojaviranomaisen kanssa suorittanut riskiperusteiden ja laatujärjestelmän arvioinnin kolmannen maan tietoturvatason todellisesta tasosta.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Dom Mikkeli Oy suojaa tässä tietosuojaselosteessa mainitun henkilörekisterin perustuen riskiarvioinnissa saatuun tulokseen vaaditusta turvallisuustasosta. Tietosuojavastaava osallistuu riskien arviointiprosessiin ja antaa puolueettoman lausunnon lopullisesta päätöksestä tietojen suojaamisen osalta, jota Dom Mikkeli Oy noudattaa. Dom Mikkeli Oy ottaa huomioon henkilörekisterin suojauksessa teknisen turvallisuuden ja hallinnolliset sekä tietotekniset vaatimukset.

 1. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna seuraavaan osoitteeseen:

Dom Mikkeli Oy

Porrassalmenkatu 18

50100 Mikkeli

 1. Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tietosuojavastaava johtaa toimenpiteen käsittelyä.

 1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

 1. Tietojen poistaminen ja säilytysaika

Dom Mikkeli Oy poistaa rekisteristä henkilötiedot, kun tietojen käsitellylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta tai jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii Dom Mikkeli Oy:tä poistamaan häntä koskevat tiedot. Tiedot tuhotaan ylikirjoittamalla, kun tietojen käsittelylle tai säilyttämiselle ei ole enää perustetta. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää Dom Mikkeli Oy:tä säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.

 1. Tietosuojaselosteen hyväksyntä

Tietosuojaseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 5.5.2020.